Polityka prywatności

 1. Administratorem danych jest Miejski Teatr Miniatura w Gdańsku – zwany dalej „Teatrem” lub „Administratorem”. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu zawarcia lub wykonania umowy, wykonania nałożonych obowiązków oraz realizacji lub ochrony prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Każdy posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych przetwarzanych przez Teatr oraz możliwość ich poprawiania.
 2. Administrator – wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@teatrminiatura.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych
 3. Użyte w „Polityce prywatności” wyrażenia oznaczają:
dane osobowe  informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy
osoba osoba fizyczna, której dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez Administratora, w tym w związku z korzystaniem z serwisu www.edukacjadokultury.gdansk.pl
przetwarzanieoperację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie
podmiot przetwarzający osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora
odbiorca osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią z wyjątkiem organów publicznych przetwarzających dane osobowe w ramach konkretnego postępowania prowadzonego zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego
 1. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z RODO oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz stanowi warunek konieczny dla zawarcia i wykonywania umowy lub korzystania z serwisu www.teatrminiatura.pl oraz www.edukacjadokultury.gdansk.pl. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy lub jej wykonywanie. W zakresie, w jakim Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji jego uzasadnionych interesów, podanie danych jest dobrowolne.

 2. Dane osobowe są przetwarzane, w tym przechowywane, wyłącznie przez okres niezbędny do wykonywania umowy lub też przez okres określony przez cele opisane w „Polityce prywatności”. Długość przechowywania danych osobowych zależy od celu przetwarzania danych, istnienia prawnego obowiązku ich przetwarzania lub konieczności ochrony interesów Administratora.

 3. „Polityka prywatności” określa:
  – cel przetwarzania danych osobowych i ich kategorie,
  – sposób przetwarzania danych osobowych,
  – zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych,
  – prawa osoby, której dane osobowe są przetwarzane.

 4. „Polityka prywatności” obowiązuje w zakresie:
  – świadczenia usług kulturalnych,
  – zawierania i wykonywania umów,
  – korzystania z serwisu www.edukacjadokultury.gdansk,pl,
  – udziału w wydarzeniach organizowanych przez biuro programu EDUKACJA DO KULTURY. GDAŃSK,
  – udziału w elektronicznej komunikacji w zakresie marketingu bezpośredniego, w tym newsletter’a, który jest dostarczany Klientom pocztą elektroniczną.
  – korespondencji, w tym elektronicznej, z Administrator lub innej formy wzajemnego kontaktu,
  – systemu rejestracji audio-video wydarzeń kulturalnych, który rejestruje wizerunek osób.
 5. Administrator może pozyskiwać od osoby lub z innych źródeł niżej wymienione dane osobowe. Innymi źródłami są np. specjalistyczne podmioty dostarczające informacji lub kanały mediów internetowych. Dane osobowe pochodzące z tych źródeł umożliwiają ulepszanie działalności Teatru. W czasie przetwarzania Administrator może łączyć dane osobowe pozyskane od osoby, w tym ze strony internetowej z danymi osobowymi, które pozyskuje z innych źródeł.
Rejestracja do serwisu   www.edukacjadokultury.gdansk.pl
korzystanie ze strony internetowej – 
pozyskiwane od osoby
– dane osobowe identyfikujące osobę, w tym adres pocztowy oraz, adresy e-mail, numery telefonów;

– dane logowania do konta Klienta, w tym nazwa użytkownika i hasło, adres IP;
Przeglądanie strony internetowej www.edukacjadokultury.gdansk.pl, promocja programu EDUKACJA DO KULTURY. GDAŃSK korzystanie z aplikacji mobilnych – pozyskiwane od Klienta lub z innych źródeł– dane osobowe identyfikujące Klienta, w tym NIP, adres pocztowy oraz, adresy e-mail, numery telefonów;

– nr rachunku bankowego, adres, na który mają być wystawiane rachunki;

– dane logowania do konta Klienta, w tym nazwa użytkownika i hasło, adres IP;

– dane o zamówieniach i zakupach Klienta (np. ilość biletów, sposób zapłaty);

– dane o zachowaniach Klienta online w trakcie przeglądania strony internetowej;

– dane o wszelkich urządzeniach wykorzystywanych w celu uzyskania dostępu do serwisu www.edukacjadokultury.gdansk.pl (w tym rodzaj urządzenia, system operacyjny, adres IP, typ przeglądarki i identyfikatory urządzeń mobilnych, data i godzina dostępu do usług, adres strony internetowej, z której przekierowano Klienta,

– inne dane przesyłane za pośrednictwem standardowych nagłówków zapytań HTTP(s),
 
– dane wykorzystywane do utrzymania sesji online po zalogowaniu się;
Realizacja prawa do odstąpienia od umowy
– pozyskiwane od klienta
– dane osobowe identyfikujące Klienta, w tym NIP, adres pocztowy oraz, adresy e-mail, numery telefonów;

– nr rachunku bankowego, adres, na który mają być wystawiane rachunki;

– dane logowania do konta Klienta, w tym nazwa użytkownika i hasło, adres IP;
Realizacja procedury reklamacyjnej 
 – pozyskiwane od klienta 
– dane osobowe identyfikujące Klienta, w tym NIP, adres pocztowy oraz, adresy e-mail, numery telefonów;

– nr rachunku bankowego, adres, na który mają być wystawiane rachunki;

– dane logowania do konta Klienta, w tym nazwa użytkownika i hasło, adres IP;
Korespondencja z biurem programu EDUKACJA DO KULTURY. GDAŃSK lub inna forma wzajemnego kontaktu
– pozyskiwane od osoby lub z innych źródeł
– dane osobowe podawane za każdym kontaktem (np. imię i nazwisko, nazwa użytkownika i dane kontaktowe), w tym telefonicznym, pocztą elektroniczną lub listownie;
– dane dot. wiadomości e-mail i innych wiadomości elektronicznych, wysyłanych przez Teatr, w tym wszelkie łącza w nich zawarte (np. umożliwiające ustalenie, czy i kiedy wiadomości została otwarta);

– informacje przekazane w ramach udzielonych odpowiedzi;
Udział w lub wydarzeniu organizowanym przez biuro programu EDUKACJA DO KULTURY. GDAŃSK– dane zawarte w nagraniach audio-video z wydarzeń kulturalnych, zawierających wizerunek osoby, przechowywane w systemie informatycznym Administratora z podaniem z datą i godziny obecności tej osoby;
 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora wyłącznie:

Zakres celów przetwarzania danych został określony poniżej. 

Cel przetwarzania danych osobowychPodstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Zarządzanie i usprawnianie strony internetowej  www.edukacjadokultury.gdansk.pl używającej plików cookies (tzw. „ciasteczek”) i podobnych technologii w celu zwiększenia efektywności i wygody korzystania ze strony. Niektóre pliki cookies są niezbędne dla zapewnienia możliwości korzystania ze wszystkich funkcji oferowanych przez stronę internetową– prawnie uzasadniony interes Teatru
promocja usług kulturalnych świadczonych przez biuro programu EDUKACJA DO KULTURY. GDAŃSK
– prawnie uzasadniony interes Teatru
– zgoda osoby
zapewnienie właściwego kontaktu z Klientem (w tym za pomocą poczty elektronicznej, poczty, mediów społecznościowych) dot. oferty i działania Teatru poprzez wykorzystanie danych osobowych do udzielania wyjaśnień lub pomocy oraz informowania o zmianach w ofercie kulturalnej, które mają wpływ na prawa i obowiązki Klienta– prawnie uzasadniony interes Teatru
zgoda osoby
rozwiązywania sporów, rozpatrywania skarg lub roszczeń, w tym reklamacji, roszczeń prawnych lub sporów z udziałem Klienta lub Teatru w zakresie świadczonych przez niego usług.– zrealizowanie uprawnienia lub spełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa
– prawnie uzasadniony interes Teatru
stosowania systemu rejestracji audio-video wydarzeń kulturalnych, który rejestruje wizerunek osób w nich uczestniczących.– prawnie uzasadniony interes Teatru

Prawnie uzasadnionym interesem Teatru w korzystaniu z danych osobowych jest:

 1. Administrator może udostępniać dane osobowe innym podmiotom – tj. odbiorom – wyłącznie w następujących przypadkach:
 1. Administrator udostępnia dostawcom usług wyłącznie dane osobowe, które umożliwiają im świadczenie usług na rzecz Teatru oraz jest zobowiązany zapewnić, aby powierzone dane osobowe były przetwarzane przez nich w sposób bezpieczny i zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych oraz bez możliwości wykorzystywania ich do własnych celów, o ile nie została wyrażona na to odrębna zgoda.

 2. Administrator zapewnia należyty poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych poprzez zastosowanie środków technicznych organizacyjnych oraz informatycznych. Do stosowanych zabezpieczeń informatycznych należą zabezpieczenia kontroli dostępu do terminali komputerowych, oprogramowanie ochronne. Zabezpieczania techniczne i organizacyjne polegają na ograniczeniu dostępu do strefy przetwarzania danych osobowych wyłącznie dla upoważnionych pracowników, którzy potrzebują go do wykonywania swoich obowiązków służbowych. 

 3. Administrator może przetwarzać dane osobowe dla celów związanych z promocją usług kulturalnych oferowanych przez niego, pod warunkiem uprzedniego uzyskania zgody na otrzymywanie informacji marketingowych. Odmowa udzielenia zgody na otrzymywanie tych informacji marketingowych nie ma wpływu na możliwość korzystania z usług świadczonych przez Teatr.
 4. Administrator oraz jego dostawcy usług używają plików cookies w celu personalizacji i poprawy jakości obsługi, podczas korzystania ze strony internetowej. Cookies to małe pliki tekstowe zawierające unikalny identyfikator, które są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym, dzięki czemu urządzenie może być rozpoznawane podczas korzystania z konkretnej strony internetowej. Mogą one być używane tylko przez czas trwania wizyty na stronie internetowej lub mogą być wykorzystywane do mierzenia interakcji z usługami i treściami w pewnym przedziale czasu. Pliki cookies pomagają w zapewnieniu ważnych funkcji i funkcjonalności stron internetowych i aplikacji mobilnych oraz w celu poprawy jakości korzystania z nich.
  Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookies. Za pomocą ustawień przeglądarki można akceptować lub odrzucać nowe pliki cookies oraz usuwać już istniejące albo ustawić przeglądarkę tak, aby powiadamiała o każdym umieszczeniu nowych plików cookies na komputerze lub innym urządzeniu. W przypadku braku zgody na zapisywanie tych plików na urządzeniu, należy odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat sposobu zarządzania plikami cookies dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji „Pomoc” przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że ograniczenia w stosowaniu plików cookies, w tym wyłączenie niektórych lub wszystkich plików cookies, mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej, np. może uniemożliwić korzystanie z usług, które wymagają zalogowania. Ustawienia przeglądarki danego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyraża się zgodę, aby pliki te zapisywane były na tym urządzeniu. Pliki cookies działają w aplikacjach mobilnych w różny sposób, ponieważ są zakodowane w samej aplikacji i będą używać unikalnego identyfikatora utworzonego przez urządzenie mobilne dla celów działalności reklamowej. Ten identyfikator reklamowy można wyłączyć lub zresetować za pomocą ustawień prywatności urządzenia mobilnego.

  1. Administrator może wykorzystywać plików cookies w swoich usługach do następujących celów:
  • pliki niezbędne do działania serwisu – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie serwisu, logowanie, nawigowanie. Bez ich zapisania na urządzeniu Klienta korzystanie z serwisu jest niemożliwe;
  • pliki zapewniające bezpieczeństwo działań dokonywanych w ramach serwisu. Brak tych plików uniemożliwi bezpieczne działanie;
  • pliki statystyczne – umożliwiają zbieranie przez serwis informacji statystycznych na temat sposobu korzystania z serwisu, w tym oceniać zainteresowanie treściami zamieszczonymi w na stronie internetowej oraz kontrolować które treści i ile razy zostały wyświetlone;
  • pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające spersonalizowanie aktywności Klienta
   i umożliwić mu skorzystanie z wielu przydatnych funkcji, które one oferują,
   w szczególności zapamiętanie ustawień i preferencji Klienta.
  • pliki reklamowe – pliki umożliwiające otrzymanie spersonalizowanej reklamy. 
  • pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook, Google+, Pinterest), z których korzysta Klient z serwisem www.teatrminiatura.pl oraz www.edukacjadokultury.gdansk.pl
 1. Każdy posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych przechowywanych przez Administrator, składając wniosek o dostęp do danych i udzielenie informacji. Ponadto każdy posiada prawo do:
 1. Żądanie wglądu do swoich danych osobowych, które są przechowywane lub których kopia jest przechowywana przez Teatr lub skorzystania z innych praw, w tym prawa do informacji o swoich danych osobowych, które są przechowywane lub których kopia jest przechowywana przez niego, oraz o sposobie ich gromadzenia, przetwarzania lub przechowywania, należy zgłosić pod adresem poczty elektronicznej iod@teatrminiatura.pl.
 2. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Administrator nie przekazuje, ani nie planuje przekazywania przetwarzanych danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, za wyjątkiem przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, zmienia miejsce pobytu lub znajduje się poza terytorium Unii Europejskiej, a formalności związane z wykonaniem, zakończeniem umowy lub dokonywaniem rozliczeń wymagają przesłania tych danych.
 3. Szczegółowe informacje o prawach w zakresie ochrony danych osobowych są zamieszczone na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.