Konkurs dla NGO na działania z zakresu programu EDUKACJA DO KULTURY. GDAŃSK | 2023

Organizacje pozarządowe mogą zgłaszać pomysły na projekty oraz wydarzenia kulturalne oraz promujące czytelnictwo i literackie dziedzictwo Gdańska (Gdańsk Miasto Literatury). Do 28 kwietnia twa także nabór wniosków z zakresu edukacji kulturowej rozwijających świadome uczestnictwo w kulturze oraz wspierających pasje i aktywności twórcze mieszkańców Gdańska (EDUKACJA DO KULTURY. GDAŃSK).

Działania w konkursach Gdańsk Miasto Literatury i Edukacji do Kultury 2023 powinny być zgodne z założeniami „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2023”.

Konkurs na działania z zakresu Edukacji do Kultury

Gdańsk w 2023 roku przeznaczy 200 000 zł na realizację projektów z zakresu edukacji kulturowej rozwijających świadome uczestnictwo w kulturze oraz służących rozwijaniu pasji i aktywności twórczej mieszkańców Gdańska. Propozycje m.in. warsztatów, wydarzeń kulturalnych czy zajęć edukacyjnych.

Wspierane będą:

Działania prowadzące do wzrostu wiedzy o historii, dziedzictwie narodowym i współczesności Gdańska, pielęgnowania i rozwijania tożsamości lokalnej oraz narodowej, umacniania świadomości obywatelskiej w kontekście miejskim, państwowym i europejskim, pobudzania zaangażowania obywatelskiego i kreatywności artystycznej, zachęcanie do aktywnego udziału w wysokojakościowych wydarzeniach kulturalnych, a tym samym podnoszenie kompetencji mieszkańców;

Inicjatywy oparte na procesie, w ramach którego rozwijane będzie świadome uczestnictwo w kulturze. Wspieranie rozwoju potencjału, pobudzanie kreatywności i budowanie nowych kompetencji w mieszkańcach, wzmocnienie lokalnej tożsamości w miejscu zamieszkania;

Zadanie powinno odnosić się do rozwiązania zdefiniowanego problemu, braku aktywności, ograniczeń związanych z utrudnionym dostępem do zinstytucjonalizowanych miejsc kultury. Dobór form aktywizacji poprzez sztukę lub kulturę musi być odpowiedzią na realne potrzeby odbiorców (te potrzeby muszą być jasno określone w ofercie konkursowej);

Działania pobudzające kreatywność i budujące umiejętności uczestników, które w konsekwencji rozwiną kompetencje kulturowe i kulturalne mogą przybierać różne formy, m.in.: warsztaty, zajęcia edukacyjne wraz z prezentacją efektów szerokiej publiczności i małe wydarzenia kulturalne.

Zobaczcie poradnik: Jak stworzyć dobry projekt, który wpisuje się w działania programu EDUKACJA DO KULTURY. GDAŃSK?

Termin zgłoszeń systemie Witkac do 28 kwietnia

Oferty wraz z ewentualnymi załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem systemu elektronicznego Witkac.pl do 28 kwietnia 2023 do godz. 15.00. Jedna organizacja może złożyć w każdym konkursie nie więcej niż 2 oferty. Złożenie większej ilości ofert powoduje automatyczne odrzucenie wszystkich ofert złożonych w danym konkursie.

Potwierdzenia złożenia oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 9 maja 2023. Można to zrobić na trzy sposoby:

osobiście – Urząd Miejski w Gdańsku, Zespół Obsługi Mieszkańców nr 3, ul. Nowe Ogrody 8/12), ul. Partyzantów 74 Zespół Obsługi Mieszkańców nr 1, ul. Wilanowska 2 Zespół Obsługi Mieszkańców nr 4
przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, Urząd Miejski w Gdańsku. W przypadku przesłania Potwierdzenia złożenia oferty za pośrednictwem operatora pocztowego, o terminie złożenia decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gdańsku
korzystając z ePUAP, elek. Skrzynka podawcza: ePUAP /UMGDA/SkrytkaESP.
Szczegółowe regulaminy obu konkursów wraz załącznikami znajdują się w BIP.

Szczegóły znajdziecie tutaj.